Gia trưởng của gia đình khiêm nhường nhận cúp của hội thánh 

©2023 by The Vietnamese International Baptist Church of Philadelphia. 

  • Grey Facebook Icon